Lesreglement

 

Artikel 1 Planning lessen

 • Onder trainingsuur wordt verstaan een tijdseenheid van 60 minuten. Een lesuur duurt voor alle doelgroepen 60 minuten.
  Uitzondering: bij TPV Ter Weijde zijn de trainingsuren 50 minuten en duren de lessen 50 minuten.
 • De lessen worden (in overleg met de tennisvereniging) gegeven op vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de reguliere basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld. Dit schema (inclusief les data inhaallessen) wordt gepubliceerd op de website van Bounce Racketsports.
 • Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een trainer is voorbehouden aan de tennisschool.
 • Er wordt gestreefd naar training in groepen met een samenstelling van gelijk niveau en gelijke leeftijd voor jeugdleden. Indien de tennisschool dit noodzakelijk acht kunnen wijzigingen aangebracht worden in de samenstelling van lesgroepen, tijden en/of dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 • De tennisschool houdt zoveel mogelijk rekening met verzoeken tot specifieke trainers, lesdagen en lestijden. Een garantie om aan deze verzoeken te voldoen kan niet worden gegeven.
 • Bij inschrijving voor een cursus gaat de deelnemer akkoord met elke professionele tennisleraar die wordt ingezet. Dit geldt ook bij vervanging van de trainer gedurende de cursus.
 • Wij adviseren de beginnende tennisser gebruik te maken van onze tennisrackets om hierna, op advies van de tennisleraar, over te gaan tot het aanschaffen van een tennisracket.

Artikel 2 Inhalen lessen

 • Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een trainer worden altijd ingehaald.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 • De tennisschool streeft ernaar alle uitgevallen lessen in te halen op dezelfde lesdag en lestijd.
 • Indien er door externe omstandigheden (bv. slecht weer) niet kan worden getraind, geldt hiervoor de volgende inhaalregeling:
  • de les wordt maximaal 2 keer ingehaald. De rest is voor rekening van de cursist.
  • Bij een korte cursus (10 weken of minder) zal er maximaal 1 keer worden ingehaald.
  • Bounce houdt zich het recht voor om eventuele theorielessen te verzorgen als alternatief bij slecht weer of groepen samen te voegen. Tevens kan Bounce de inhaallessen op afwijkende dagen en/of tijden te laten plaatsvinden
 • Een ingeplande inhaaltraining die ten gevolge van weers- en/of baan omstandigheden uitvalt wordt niet nog een keer als inhaaltraining ingepland.
 • De trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer de les afmeldt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer of de tennisschool.
 • Bij een door de vereniging, gemeente of landelijke overheidsinstelling sluiting van het tennispark zullen de risico’s gedeeld worden door beide partijen. In ieder geval de helft van de uitgevallen trainingen zal worden ingehaald.

Artikel 3 Inschrijven lessen

 • Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Elke deelnemer moet zich aanmelden via een online inschrijfformulier. Alleen in besproken uitzonderingen wordt een aanmelding op andere wijze geaccepteerd. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de deelnemer.
 • Door insturen van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de tennislessen.
 • Door inschrijving verbindt u zich aan de tennislessen. Inschrijving voor les geeft geen garantie op plaatsing.
 • Annulering van de tennislessen kan alleen schriftelijk en tot maximaal 2 weken voor aanvang van de lescyclus. Als de indeling is gemaakt, moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan.

Artikel 4 Betaling

 • In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen tennislessen op een eerder ingedeeld en/of beschikbaar tijdstip georganiseerd kunnen worden zal restitutie van het (resterende) lesgeld plaats vinden.
 • Het lesgeld dient te worden voldaan door middel van een automatische incasso waarvoor de deelnemer een machtiging afgeeft aan Bounce Racketsports. Deelnemer wordt geacht voldoende saldo op de rekening te hebben om incasso mogelijk te maken. Bij een herinnering en/of storno wegens onvoldoende saldo of onjuist ingevuld inschrijfformulier wordt voor iedere nieuwe incasso € 5,00 kosten in rekening gebracht bovenop het verschuldigde lesbedrag.
 • Zorg dat u de juiste gegevens heeft ingevoerd om extra kosten te voorkomen. Op het moment dat er een melding komt van onterechte incasso (MOI) bedragen de kosten hiervoor € 65,00, wij zijn dan genoodzaakt deze aan u door te berekenen.
 • Mocht het cursusgeld na 3 herinneringen / storneringen niet of niet geheel zijn voldaan, dan wordt de inning daarvan uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn volledig voor rekening van de cursist.
 • Indien u per factuur wenst te betalen / geen toestemming geeft tot incasseren, dan zal hiervoor € 5,00 administratiekosten per factuur in rekening worden gebracht.
 • Niet verschijnen op de les is voor rekening van de deelnemer. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de deelnemer geven geen recht tot inhalen.
 • Bij voortijdige beëindiging van de tennislessen door een deelnemer, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld.
 • Na overleg met de trainer is het mogelijk een vervanger te sturen van gelijke sterkte. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende deelnemer wordt in onderling overleg tussen de deelnemers vastgesteld zonder tussenkomst van de tennisschool.
 • Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totale lesgeld ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 • Betaling van het factuurbedrag, indien geen automatische incasso van toepassing is, dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • Mocht de betalingstermijn overschreden worden en een herinnering gemaakt moet worden, worden de administratiekosten bij u in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 5,00 bij de eerste aanmaning, € 7,50 bij de tweede aanmaning en € 10,00 bij de derde tevens laatste aanmaning.
 • Facturen worden digitaal verstuurd naar deelnemers. Deelnemer is verantwoordelijk voor regelmatige controle op ontvangst van digitale berichten.
 • Indien een groep niet uit voldoende deelnemers bestaat, houdt Bounce zich het recht voor om de lestijd, het lestarief of het lesaantal aan te passen, of compenseren de bestaande deelnemers de open plaats(en).
 • Bij verandering van de gewenste groepsgrootte zal de deelnemer voor aanvang van de eerste les op de hoogte worden gesteld.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 • Het volgen van de trainingen en het gebruik van alle, andere (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. Bounce is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. Bounce is verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten.
 • Iedereen die zich inschrijft voor tennistrainingen bij een vereniging, dient lid te zijn van de vereniging waar deze training plaatsvindt.
 • Overmacht ontslaat Bounce zonder nadere ontbinding van haar contractverplichtingen jegens de deelnemer. Als overmacht wordt onder andere aangemerkt: alle zaken of omstandigheden waardoor een training geen doorgang kan vinden zonder dat Bounce en/of de vereniging hier invloed op uit (hebben) kunnen oefenen. In geval van overmacht heeft de deelnemer, indien redelijk en mogelijk, recht op een vervangende prestatie, maar uitdrukkelijk niet op schadevergoeding.
 • Door invulling en verzending van het inschrijfformulier verklaart de cursist of de ouder/verzorger bij minderjarigen, kennis te hebben genomen van bovenstaande bepalingen en hiermee akkoord te gaan.
 • Op alle overeenkomsten tussen de deelnemer en Bounce, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de deelnemer en Bounce, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bounce gevestigd is.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Bounce Racketsports, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Artikel 6 Privacyvoorwaarden

 • Wij maken gebruik van PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen van uw persoonlijke gegevens gelden onderstaande privacyvoorwaarden.